چوک یا راکتور کاهش هارمونیک وظیفه حفاظت از اینورتر شما را دارد و از انتشار هارمونیک ها برای حفاظت شبکه توزیع نیز جلوگیری میکند.
تأثیرات استفاده از چوک کاهش هارمونیک:
• از تغییرات غیر معمول ولتاژ خط جلوگیری میکند.
• عامل افزایش بهره وری و عمر شبکه و اینورتر میشود.
• توان کل را بهبود بخشیده و به توان نامی نزدیک میکند.
• از لغزش های آزار دهنده جلوگیری میکند.
در یک سیستم انتقال دو نوع چوک کاهش هارمونیک ورودی و خروجی نیاز میباشد.