سه فاز 900 دور

 • vtb 0.25kw 900 rpm

  کد فنی VTB 80B-8 الکتروموتور سه فاز ومات 0.25kw/900rpm سری VTB تحقیق، تجربه و به روز رسانی مستمر تلکنولوژی، همواره…

  در انبار موجود نیست
 • VTB 0.37KW 900 RPM

  کد فنی VTB 90-S8 الکتروموتور سه فاز ومات 0.37kw/900rpm سری VTB تحقیق، تجربه و به روز رسانی مستمر تلکنولوژی، همواره…

  در انبار موجود نیست
 • VTB 0.55KW 900 RPM

  کد فنی VTB 90-L8 الکتروموتور سه فاز ومات 0.55kw/900rpm سری VTB تحقیق، تجربه و به روز رسانی مستمر تلکنولوژی، همواره…

  در انبار موجود نیست
 • VTB 0.75KW 900 RPM

  کد فنی VTB 100L-8A الکتروموتور سه فاز ومات 0.75kw/900rpm سری VTB تحقیق، تجربه و به روز رسانی مستمر تلکنولوژی، همواره…

  در انبار موجود نیست
 • VTB 1.1KW 900 RPM

  کد فنی VTB 100L-8B الکتروموتور سه فاز ومات 1.1kw/900rpm سری VTB تحقیق، تجربه و به روز رسانی مستمر تلکنولوژی، همواره…

  در انبار موجود نیست
 • VTB 1.5KW 900 RPM

  کد فنی VTB112M-8 الکتروموتور سه فاز ومات 1.5kw/900rpm سری VTB تحقیق، تجربه و به روز رسانی مستمر تلکنولوژی، همواره منجر…

  در انبار موجود نیست
 • VTB 110KW 900 RPM

  کد فنی VTB315M-8C الکتروموتور سه فاز ومات 110kw/900rpm سری VTB تحقیق، تجربه و به روز رسانی مستمر تلکنولوژی، همواره منجر…

  در انبار موجود نیست
 • VTB 11KW 900 RPM

  کد فنی VTB180L-8 الکتروموتور سه فاز ومات 11kw/900rpm سری VTB تحقیق، تجربه و به روز رسانی مستمر تلکنولوژی، همواره منجر…

  در انبار موجود نیست
 • VTB 132KW 900 RPM

  کد فنی VTB355S-8 الکتروموتور سه فاز ومات 132kw/900rpm سری VTB تحقیق، تجربه و به روز رسانی مستمر تلکنولوژی، همواره منجر…

  در انبار موجود نیست
 • VTB 15KW 900 RPM

  کد فنی VTB200L-8 الکتروموتور سه فاز ومات 15kw/900rpm سری VTB تحقیق، تجربه و به روز رسانی مستمر تلکنولوژی، همواره منجر…

  در انبار موجود نیست
 • VTB 18.5KW 900 RPM

  کد فنی VTB225S-8 الکتروموتور سه فاز ومات 18.5kw/900rpm سری VTB تحقیق، تجربه و به روز رسانی مستمر تلکنولوژی، همواره منجر…

  در انبار موجود نیست
 • VTB 2.2KW 900 RPM

  کد فنی VTB 132S-8 الکتروموتور سه فاز ومات 2.2kw/900rpm سری VTB تحقیق، تجربه و به روز رسانی مستمر تلکنولوژی، همواره…

  در انبار موجود نیست
 • VTB 22KW 900 RPM

  کد فنی VTB225M-8 الکتروموتور سه فاز ومات 22kw/900rpm سری VTB تحقیق، تجربه و به روز رسانی مستمر تلکنولوژی، همواره منجر…

  در انبار موجود نیست
 • VTB 30KW 900 RPM

  کد فنی VTB250M-8 الکتروموتور سه فاز ومات 30kw/900rpm سری VTB تحقیق، تجربه و به روز رسانی مستمر تلکنولوژی، همواره منجر…

  در انبار موجود نیست
 • VTB 37KW 900 RPM

  کد فنی VTB280S-8 الکتروموتور سه فاز ومات 37kw/900rpm سری VTB تحقیق، تجربه و به روز رسانی مستمر تلکنولوژی، همواره منجر…

  در انبار موجود نیست
 • VTB 3KW 900 RPM

  کد فنی VTB132M-8 الکتروموتور سه فاز ومات 3kw/900rpm سری VTB نوع اتصال B5 B14 تحقیق، تجربه و به روز رسانی…

 • VTB 45KW 900 RPM

  کد فنی VTB280M-8 الکتروموتور سه فاز ومات 45kw/900rpm سری VTB تحقیق، تجربه و به روز رسانی مستمر تلکنولوژی، همواره منجر…

  در انبار موجود نیست
 • VTB 4KW 900 RPM

  کد فنی VTB160M-8A الکتروموتور سه فاز ومات 4kw/900rpm سری VTB نوع اتصال B5 B14 تحقیق، تجربه و به روز رسانی…

 • VTB 5.5KW 900 RPM

  کد فنی VTB160M-8B الکتروموتور سه فاز ومات 5.5kw/900rpm سری VTB نوع اتصال B5 B14 تحقیق، تجربه و به روز رسانی…

 • VTB 55KW 900 RPM

  کد فنی VTB315S-8 الکتروموتور سه فاز ومات 55kw/900rpm سری VTB تحقیق، تجربه و به روز رسانی مستمر تلکنولوژی، همواره منجر…

  در انبار موجود نیست
 • VTB 7.5KW 900 RPM

  کد فنی VTB160L-8 الکتروموتور سه فاز ومات 7.5kw/900rpm سری VTB نوع اتصال B5 B14 تحقیق، تجربه و به روز رسانی…

 • VTB 75KW 900 RPM

  کد فنی VTB315M-8A الکتروموتور سه فاز ومات 75kw/900rpm سری VTB تحقیق، تجربه و به روز رسانی مستمر تلکنولوژی، همواره منجر…

  در انبار موجود نیست
 • VTB 90KW 900 RPM

  کد فنی VTB315M-8B الکتروموتور سه فاز ومات 90kw/900rpm سری VTB تحقیق، تجربه و به روز رسانی مستمر تلکنولوژی، همواره منجر…

  در انبار موجود نیست