اینورتر ال اسS10015 KW سه فاز exfns-ip66

اینورترLS S100 15 KW سه فازexfns-ip66