اينورترdelta vfd-m 7.5kw‌ورودي سه فاز

كد VFD-075-M-43