• گشتاور خروجی از 50 تا 18000 نیوتن
  • نوان ورودی از 0.12 تا 160 کیلووات
  • سرعت خروجی از 0.1 تا 500
  • قیمت از 7.600.000