کد فنی : PI734D

تیپ موتور PI734D

دارای توان دائم 1292KW  و  1615kva