اینورتر اینوت 11kw gd100 ورودی سه فاز

اينورتر 11kw invt gd100 سه فاز

 

over load : 150%of Rated Current: 1 Minute, 180% of Rated Current: 10 Second, 200% of Rated Current: 1 Second