گیربکس ایلماز 15کیلو وات 61 دور  MR573-160L/4 پایه دار