ويبره بدنه oli سري mve/3 با قدرت ضربه زني 500kg و 3000 دور mve500/3