سروموتور estun pronet ama-s 400w / 3000rpm / 200v  معمولي سه فاز multin turn 

کد فنی درایو : Pronet-04AMA

کدفنی موتور : EMJ-04ASA22