سروموتور estun pronet ama-s 11kw / 1500rpm / 400v  معمولي سه فاز multin turn 

کد فنی درایو : Pronet-1ADMA

کدفنی موتور : EMB-1ADSA22