سروموتور estun pronet ama-s 3kw / 2000rpm / 200v  ترمز دار سه فاز multin turn 

کد فنی درایو : Pronet-30AMA

کدفنی موتور : EMG-30ASA24