سروموتور estun pronet amc-e 3kw / 1000rpm ترمزدار

کد فنی درایو : PRONET-E30A

کد فنی موتور : EML-30APA24