سروموتور estun pronet ama-s 1kw / 3000rpm / 200v  ترمز دار سه فاز multin turn 

کد فنی درایو : Pronet-10AMA

کدفنی موتور : EMJ-10ASA24