سروموتور estun pronet amc-e 750w / 3000rpm ترمزدار 

کد فنی درایو : PRONET-E08A

کد فنی موتور : EMJ-08APB24