سروموتور estun pronet amc-e 1kw / 2000rpm ترمزدار 

کد فنی درایو : PRONET-E10A

کد فنی موتور : EMG-10APB24