کد فنی درایو : ETS1010

کد فنی موتور : EMJ-10APA22