کد فنی درایو : Pronet-AMF30

کد فنی موتور : EMG-30AFB22