پمپ وکیوم روتاری اطلس

 • پمپ وکیوم 110 متری روغني تسمه اي اطلس

  ۱۱۰ متری تسمه ای اطلس

  تماس بگیرید

  مپ وکیوم روغني تسمه اي 110 متري Rotary Vane  اطلس كد2X30-A پمپ های وکیوم رینگ مایع  Atlas بصورت مستقیم از…

  مقایسه
 • پمپ وکیوم اطلس

  ۲۸ متری تسمه ای اطلس

  تماس بگیرید

  پمپ وکیوم روغني تسمه اي 28 متري Rotary Vane  اطلس كد2X8-A پمپ های وکیوم رینگ مایع  Atlas بصورت مستقیم از…

  مقایسه
 • پمپ وکیوم 56 متری روغني تسمه اي اطلس

  ۵۶ متری تسمه ای اطلس

  تماس بگیرید

  پمپ وکیوم روغني تسمه اي 56 متري Rotary Vane  اطلس كد2X15-A پمپ های وکیوم رینگ مایع  Atlas بصورت مستقیم از…

  مقایسه
 • پمپ وکیوم روغني تسمه اي400 متری

  تسمه ای۴۰۰ متری

  تماس بگیرید

  پمپ وکیوم روغني تسمه اي 400 متري Rotary Vane  اطلس كد2SK-6A پمپ های وکیوم رینگ مایع  Atlas بصورت مستقیم از…

  مقایسه