ژنراتور استمفورد

 • ژنراتور ۱۰۰۰kva Stamford تیپ موتور HCI634J

  تماس بگیرید

  کد فنی : HCI634J این ژنراتور با تیپ موتور HCI634J دارای توان دائم 800KW  و  1000kva می باشد .

  مقایسه
 • ژنراتور ۱۱۱۰kva Stamford تیپ موتور HCI634K

  تماس بگیرید

  کد فنی : HCI634K این ژنراتور با تیپ موتور HCI634K دارای توان دائم 888KW  و  1110kva می باشد .

  مقایسه
 • ژنراتور ۱۲.۵kva Stamford تیپ موتور PI044F

  تماس بگیرید

  کد فنی : PI044F این ژنراتور با تیپ موتور PI044F دارای توان دائم 10KW  و  12.5kva می باشد .

  مقایسه
 • ژنراتور ۱۳۶۰kva Stamford تیپ موتور PI734B

  تماس بگیرید

  کد فنی : PI734B این ژنراتور با تیپ موتور PI734B دارای توان دائم 1088KW  و  1360kva می باشد .

  مقایسه
 • ژنراتور ۱۶۰kva Stamford تیپ موتور UCI274F

  تماس بگیرید

  کد فنی : UCI274F این ژنراتور با تیپ موتور UCI274F دارای توان دائم 128KW  و  160kva می باشد .

  مقایسه
 • ژنراتور ۲۵۰kva Stamford تیپ موتور UCDI274K

  تماس بگیرید

  کد فنی : UCDI274K این ژنراتور با تیپ موتور UCDI274K دارای توان دائم 200KW  و  250kva می باشد .

  مقایسه
 • ژنراتور ۲۵kva Stamford تیپ موتور PI144E

  تماس بگیرید

  کد فنی : PI144E این ژنراتور با تیپ موتور PI144E دارای توان دائم 20KW  و  25kva می باشد .

  مقایسه
 • ژنراتور ۳۰۰kva Stamford تیپ موتور HCI444D

  تماس بگیرید

  کد فنی : HCI444D این ژنراتور با تیپ موتور HCI444D دارای توان دائم 240KW  و  300kva می باشد .

  مقایسه
 • ژنراتور ۳۱.۳kva Stamford تیپ موتور BCI184G

  تماس بگیرید

  کد فنی : BCI184G این ژنراتور با تیپ موتور PI044D دارای توان دائم 25KW  و  31.3kva می باشد .

  مقایسه
 • ژنراتور ۶۰kva Stamford تیپ موتور UCI224E

  تماس بگیرید

  کد فنی : UCI224E این ژنراتور با تیپ موتور UCI224E دارای توان دائم 48KW  و  60kva می باشد .

  مقایسه
 • ژنراتور ۷.۵kva Stamford تیپ موتور PI044D

  تماس بگیرید

  کد فنی : PI044D این ژنراتور با تیپ موتور PI044D دارای توان دائم 6KW  و  7.5kva می باشد .

  مقایسه
 • ژنراتور ۸۵kva Stamford تیپ موتور UCI224G

  تماس بگیرید

  کد فنی : UCI224G این ژنراتور با تیپ موتور UCI224G دارای توان دائم 68KW  و  85kva می باشد .

  مقایسه
 • ژنراتور۱۰۰kva Stamford تیپ موتور UCI274C

  تماس بگیرید

  کد فنی : UCI274C این ژنراتور با تیپ موتور UCI274C دارای توان دائم 80KW  و  100kva می باشد .

  مقایسه
 • ژنراتور۱۰kva Stamford تیپ موتور PI044D

  تماس بگیرید

  کد فنی : PI044E این ژنراتور با تیپ موتور PI044D دارای توان دائم 8KW  و  10kva می باشد .

  مقایسه
 • ژنراتور۱۱۴kva Stamford تیپ موتور UCI274D

  تماس بگیرید

  کد فنی : UCI274D این ژنراتور با تیپ موتور UCI274D دارای توان دائم 91.2KW  و  114kva می باشد .

  مقایسه
 • ژنراتور۱۲۲۵kva Stamford تیپ موتور PI734A

  تماس بگیرید

  کد فنی : PI734A این ژنراتور با تیپ موتور PI734A دارای توان دائم 980KW  و  1225kva می باشد .

  مقایسه
 • ژنراتور۱۳.۵kva Stamford تیپ موتور BCI164C

  تماس بگیرید

  کد فنی : BCI164C این ژنراتور با تیپ موتور BCI164C دارای توان دائم 10.8KW  و  13.5kva می باشد .

  مقایسه
 • ژنراتور۱۴۰kva Stamford تیپ موتور UCI274E

  تماس بگیرید

  کد فنی : UCI274E این ژنراتور با تیپ موتور UCI274E دارای توان دائم 112KW  و  140kva می باشد .

  مقایسه
 • ژنراتور۱۵۰۵kva Stamford تیپ موتور PI734C

  تماس بگیرید

  کد فنی : PI734C این ژنراتور با تیپ موتور PI734C دارای توان دائم 1204KW  و  1505kva می باشد .

  مقایسه
 • ژنراتور۱۵kva Stamford تیپ موتور PI044G

  تماس بگیرید

  کد فنی : PI044G این ژنراتور با تیپ موتور PI044G دارای توان دائم 12KW  و  15kva می باشد .

  مقایسه
 • ژنراتور۱۶۱۵kva Stamford تیپ موتور PI734D

  تماس بگیرید

  کد فنی : PI734D این ژنراتور با تیپ موتور PI734D دارای توان دائم 1292KW  و  1615kva می باشد .

  مقایسه
 • ژنراتور۱۷.۵kva Stamford تیپ موتور PI044H

  تماس بگیرید

  کد فنی : PI044H این ژنراتور با تیپ موتور PI044H دارای توان دائم 14KW  و  17.5kva می باشد .

  مقایسه
 • ژنراتور۱۸۰kva Stamford تیپ موتور UCI274G

  تماس بگیرید

  کد فنی : UCI274G این ژنراتور با تیپ موتور UCI274G دارای توان دائم 144KW  و  180kva می باشد .

  مقایسه
 • ژنراتور۱۸۴۵kva Stamford تیپ موتور PI734E

  تماس بگیرید

  کد فنی : PI044D این ژنراتور با تیپ موتور PI044D دارای توان دائم 1476KW  و  1845kva می باشد .

  مقایسه
 • ژنراتور۲۰۰kva Stamford تیپ موتور UCI274H

  تماس بگیرید

  کد فنی : UCI274H این ژنراتور با تیپ موتور UCI274H دارای توان دائم 160KW  و  200kva می باشد .

  مقایسه
 • ژنراتور۲۰۲۰kva Stamford تیپ موتور PI734F

  تماس بگیرید

  کد فنی : PI734F این ژنراتور با تیپ موتور PI734F دارای توان دائم 1616KW  و  2020kva می باشد .

  مقایسه
 • ژنراتور۲۰kva Stamford تیپ موتور PI144D

  تماس بگیرید

  کد فنی : PI144D این ژنراتور با تیپ موتور PI144D دارای توان دائم 16KW  و  20kva می باشد .

  مقایسه
 • ژنراتور۲۱۳۵kva Stamford تیپ موتور PI734G

  تماس بگیرید

  کد فنی : PI734G این ژنراتور با تیپ موتور PI734G دارای توان دائم 1708KW  و  2135kva می باشد .

  مقایسه
 • ژنراتور۲۳۰kva Stamford تیپ موتور UCDI274J

  تماس بگیرید

  کد فنی : UCDI274J این ژنراتور با تیپ موتور UCDI274J دارای توان دائم 184KW  و  230kva می باشد .

  مقایسه
 • ژنراتور۲۵۰kva Stamford تیپ موتور HCI444C

  تماس بگیرید

  کد فنی : HCI444C این ژنراتور با تیپ موتور HCI444C دارای توان دائم 200KW  و  250kva می باشد .

  مقایسه
 • ژنراتور۲۷.۵kva Stamford تیپ موتور PI144F

  تماس بگیرید

  کد فنی : PI144F این ژنراتور با تیپ موتور PI144F دارای توان دائم 22KW  و  27.5kva می باشد .

  مقایسه
 • ژنراتور۳۰kva Stamford تیپ موتور PI144G

  تماس بگیرید

  کد فنی : PI144G این ژنراتور با تیپ موتور PI144G دارای توان دائم 24KW  و  30kva می باشد .

  مقایسه
 • ژنراتور۳۵۰kva Stamford تیپ موتور HCI444E

  تماس بگیرید

  کد فنی : HCI444E این ژنراتور با تیپ موتور HCI444E دارای توان دائم 280KW  و  350kva می باشد .

  مقایسه
 • ژنراتور۳۵kva Stamford تیپ موتور PI144H

  تماس بگیرید

  کد فنی : PI144H این ژنراتور با تیپ موتور PI144H دارای توان دائم 28KW  و  35kva می باشد .

  مقایسه
 • ژنراتور۴۰۰kva Stamford تیپ موتور HCI444F

  تماس بگیرید

  کد فنی : HCI444F این ژنراتور با تیپ موتور HCI444F دارای توان دائم 320KW  و  400kva می باشد .

  مقایسه
 • ژنراتور۴۰kva Stamford تیپ موتور PI144J

  تماس بگیرید

  کد فنی : PI144J این ژنراتور با تیپ موتور PI044D دارای توان دائم 32KW  و  40kva می باشد .

  مقایسه
 • ژنراتور۴۲.۵kva Stamford تیپ موتور PI144K

  تماس بگیرید

  کد فنی : PI144K این ژنراتور با تیپ موتور PI144K دارای توان دائم 34KW  و  42.5kva می باشد .

  مقایسه
 • ژنراتور۴۲.۵kva Stamford تیپ موتور UCI224C

  تماس بگیرید

  کد فنی : UCI224C این ژنراتور با تیپ موتور UCI224C دارای توان دائم 34KW  و  42.5kva می باشد .

  مقایسه
 • ژنراتور۴۵۰kva Stamford تیپ موتور HCI544C

  تماس بگیرید

  کد فنی : HCI544C این ژنراتور با تیپ موتور HCI544C دارای توان دائم 360KW  و  450kva می باشد .

  مقایسه
 • ژنراتور۵۰۰kva Stamford تیپ موتور HCI544D

  تماس بگیرید

  کد فنی : HCI544D این ژنراتور با تیپ موتور HCI544D دارای توان دائم 400KW  و  500kva می باشد .

  مقایسه
 • ژنراتور۵۰kva Stamford تیپ موتور UCI224D

  تماس بگیرید

  کد فنی : UCI224D این ژنراتور با تیپ موتور PI044D دارای توان دائم 40KW  و  50kva می باشد .

  مقایسه
 • ژنراتور۶۰۰kva Stamford تیپ موتور HCI544E

  تماس بگیرید

  کد فنی : HCI544E این ژنراتور با تیپ موتور HCI544E دارای توان دائم 480KW  و  600kva می باشد .

  مقایسه
 • ژنراتور۶۷۰kva Stamford تیپ موتور HCI544F

  تماس بگیرید

  کد فنی : HCI544F این ژنراتور با تیپ موتور HCI544F دارای توان دائم 536KW  و  670kva می باشد .

  مقایسه
 • ژنراتور۷۲.۵kva Stamford تیپ موتور UCI224F

  تماس بگیرید

  کد فنی : UCI224F این ژنراتور با تیپ موتور UCI224F دارای توان دائم 58KW  و  72.5kva می باشد .

  مقایسه
 • ژنراتور۸۰۰kva Stamford تیپ موتور HCI634G

  تماس بگیرید

  کد فنی : HCI634G این ژنراتور با تیپ موتور HCI634G دارای توان دائم 640KW  و  800kva می باشد .

  مقایسه
 • ژنراتور۹۱۰kva Stamford تیپ موتور HCI634H

  تماس بگیرید

  کد فنی : HCI634H این ژنراتور با تیپ موتور HCI634H دارای توان دائم 728KW  و  910kva می باشد .

  مقایسه