ژنراتور مکالته

 • ژنراتور ۱۰۵kva Meccalte تیپ موتور ECP34-2S

  تماس بگیرید

  کد فنی : ECP34-2S ژنراتور Meccalte ساخت کشور ایتالیا می باشد . این ژنراتور با تیپ موتور ECP34-2S دارای توان دائم…

  مقایسه
 • ژنراتور ۱۰kva Meccalte تیپ موتور ECO3-2SN

  تماس بگیرید

  کد فنی : ECO3-2SN ژنراتور Meccalte ساخت کشور ایتالیا می باشد . این ژنراتور با تیپ موتور ECO3-2SN دارای توان دائم…

  مقایسه
 • ژنراتور ۱۵kva Meccalte تیپ موتور BTO3-3L/4

  تماس بگیرید

  کد فنی : BTO3-3L/4 ژنراتور Meccalte ساخت کشور ایتالیا می باشد . این ژنراتور با تیپ موتور BTO3-3L/4 دارای توان دائم…

  مقایسه
 • ژنراتور ۲۰kva Meccalte تیپ موتور ECO28-1L/4

  تماس بگیرید

  کد فنی : ECO28-1L/4 ژنراتور Meccalte ساخت کشور ایتالیا می باشد . این ژنراتور با تیپ موتور ECO28-1L/4 دارای توان دائم…

  مقایسه
 • ژنراتور ۳۰۰kva Meccalte تیپ موتور ECO38-2L

  تماس بگیرید

  کد فنی : ECO38-2L ژنراتور Meccalte ساخت کشور ایتالیا می باشد . این ژنراتور با تیپ موتور ECO38-2L دارای توان دائم…

  مقایسه
 • ژنراتور ۳۰kva Meccalte تیپ موتور ECO28-VL/4

  تماس بگیرید

  کد فنی : ECO28-VL/4 ژنراتور Meccalte ساخت کشور ایتالیا می باشد . این ژنراتور با تیپ موتور ECO28-VL/4 دارای توان دائم…

  مقایسه
 • ژنراتور ۴۵۰kva Meccalte تیپ موتور ECO40-2S

  تماس بگیرید

  کد فنی : ECO40-2S ژنراتور Meccalte ساخت کشور ایتالیا می باشد . این ژنراتور با تیپ موتور ECO40-2S دارای توان دائم…

  مقایسه
 • ژنراتور ۵.۵kva Meccalte تیپ موتور S16F

  تماس بگیرید

  کد فنی : S16F ژنراتور Meccalte ساخت کشور ایتالیا می باشد . این ژنراتور با تیپ موتور S16F دارای توان دائم 5.5kva می…

  مقایسه
 • ژنراتور ۷۰kva Meccalte تیپ موتور ECO32-3L/4

  تماس بگیرید

  کد فنی : ECO32-3L/4 ژنراتور Meccalte ساخت کشور ایتالیا می باشد . این ژنراتور با تیپ موتور ECO32-3L/4 دارای توان دائم…

  مقایسه
 • ژنراتور ۸.۵kva Meccalte تیپ موتور ECO3-1SN

  تماس بگیرید

  کد فنی : ECO3-1SN ژنراتور Meccalte ساخت کشور ایتالیا می باشد . این ژنراتور با تیپ موتور ECO3-1SN دارای توان دائم…

  مقایسه
 • ژنراتور ۸۵kva Meccalte تیپ موتور ECP34-1S

  تماس بگیرید

  کد فنی : ECP34-1S ژنراتور Meccalte ساخت کشور ایتالیا می باشد . این ژنراتور با تیپ موتور ECP34-1S دارای توان دائم…

  مقایسه
 • ژنراتور۱۳۰kva Meccalte تیپ موتور ECP34-1L

  تماس بگیرید

  کد فنی : ECP34-1L ژنراتور Meccalte ساخت کشور ایتالیا می باشد . این ژنراتور با تیپ موتور ECP34-1L دارای توان دائم…

  مقایسه
 • ژنراتور۱۵۰kva Meccalte تیپ موتور ECP34-2L

  تماس بگیرید

  کد فنی : ECP34-2L ژنراتور Meccalte ساخت کشور ایتالیا می باشد . این ژنراتور با تیپ موتور ECP34-2L دارای توان دائم…

  مقایسه
 • ژنراتور۱۸۰kva Meccalte تیپ موتور ECO38-1S

  تماس بگیرید

  کد فنی : ECO38-1S ژنراتور Meccalte ساخت کشور ایتالیا می باشد . این ژنراتور با تیپ موتور ECO38-1S دارای توان دائم…

  مقایسه
 • ژنراتور۲۰۰kva Meccalte تیپ موتور ECO38-2S

  تماس بگیرید

  کد فنی : ECO38-2S ژنراتور Meccalte ساخت کشور ایتالیا می باشد . این ژنراتور با تیپ موتور ECO38-2S دارای توان دائم…

  مقایسه
 • ژنراتور۲۲۵kva Meccalte تیپ موتور ECO38-3S

  تماس بگیرید

  کد فنی : ECO38-3S ژنراتور Meccalte ساخت کشور ایتالیا می باشد . این ژنراتور با تیپ موتور ECO38-3S دارای توان دائم…

  مقایسه
 • ژنراتور۲۵۰kva Meccalte تیپ موتور ECO38-1L

  تماس بگیرید

  کد فنی : ECO38-1L ژنراتور Meccalte ساخت کشور ایتالیا می باشد . این ژنراتور با تیپ موتور ECO38-1L دارای توان دائم…

  مقایسه
 • ژنراتور۲۵kva Meccalte تیپ موتور ECO28-2L/4

  تماس بگیرید

  کد فنی : ECO28-2L/4 ژنراتور Meccalte ساخت کشور ایتالیا می باشد . این ژنراتور با تیپ موتور ECO28-2L/4 دارای توان دائم…

  مقایسه
 • ژنراتور۳۵۰kva Meccalte تیپ موتور ECO38-3L

  تماس بگیرید

  کد فنی : ECO38-3L ژنراتور Meccalte ساخت کشور ایتالیا می باشد . این ژنراتور با تیپ موتور ECO38-3L دارای توان دائم…

  مقایسه
 • ژنراتور۳۵kva Meccalte تیپ موتور ECO32-2S/4

  تماس بگیرید

  کد فنی : ECO32-2S/4 ژنراتور Meccalte ساخت کشور ایتالیا می باشد . این ژنراتور با تیپ موتور ECO32-2S/4 دارای توان دائم…

  مقایسه
 • ژنراتور۴۰۰kva Meccalte تیپ موتور ECO40-1S

  تماس بگیرید

  کد فنی : ECO40-1S ژنراتور Meccalte ساخت کشور ایتالیا می باشد . این ژنراتور با تیپ موتور ECO40-1S دارای توان دائم…

  مقایسه
 • ژنراتور۴۰kva Meccalte تیپ موتور ECO32-3S/4

  تماس بگیرید

  کد فنی : ECO32-3S/4 ژنراتور Meccalte ساخت کشور ایتالیا می باشد . این ژنراتور با تیپ موتور ECO32-3S/4 دارای توان دائم…

  مقایسه
 • ژنراتور۵۰۰kva Meccalte تیپ موتور ECO40-3S

  تماس بگیرید

  کد فنی : ECO40-3S ژنراتور Meccalte ساخت کشور ایتالیا می باشد . این ژنراتور با تیپ موتور ECO40-3S دارای توان دائم…

  مقایسه
 • ژنراتور۵۰kva Meccalte تیپ موتور ECO32-1L/4

  تماس بگیرید

  کد فنی : ECO32-1L/4 ژنراتور Meccalte ساخت کشور ایتالیا می باشد . این ژنراتور با تیپ موتور ECO32-1L/4 دارای توان دائم…

  مقایسه
 • ژنراتور۶.۵kva Meccalte تیپ موتور S16F

  تماس بگیرید

  کد فنی : S16F ژنراتور Meccalte ساخت کشور ایتالیا می باشد . این ژنراتور با تیپ موتور S16F دارای توان دائم 6.5kva می…

  مقایسه
 • ژنراتور۶۰kva Meccalte تیپ موتور ECO32-2L/4

  تماس بگیرید

  کد فنی : ECO32-2L/4 ژنراتور Meccalte ساخت کشور ایتالیا می باشد . این ژنراتور با تیپ موتور ECO32-2L/4 دارای توان دائم…

  مقایسه
 • ژنراتور۶۲۰kva Meccalte تیپ موتور ECO401.5L

  تماس بگیرید

  کد فنی : ECO401.5L ژنراتور Meccalte ساخت کشور ایتالیا می باشد . این ژنراتور با تیپ موتور ECO401.5L دارای توان دائم…

  مقایسه
 • ژنراتور۶۸۰kva Meccalte تیپ موتور ECO402L

  تماس بگیرید

  کد فنی : ECO402L ژنراتور Meccalte ساخت کشور ایتالیا می باشد . این ژنراتور با تیپ موتور ECO402L دارای توان دائم…

  مقایسه