موتور دیزل پرکینز

 • موتور دیزل ۱۰۰kva Perkins تیپ موتور ۱۱۰۴C-44TAG2

  تماس بگیرید

  کد فنی : 1104A-44TG2 موتور دیزل پرکینز با توان دائم 100kva و دارای 4 سیلندر می باشد دریافت کاتالوگ موتور دیزل…

  مقایسه
 • موتور دیزل ۱۲۵۰kva Perkins تیپ موتور ۴۰۱۲-۴۶TWG2A

  تماس بگیرید

  کد فنی : 4012-46TWG2A موتور دیزل پرکینز با توان دائم 1250kva و دارای 12 سیلندر می باشد دریافت کاتالوگ موتور دیزل…

  مقایسه
 • موتور دیزل ۱۳۶۴kva Perkins تیپ موتور ۴۰۱۲-۴۶TWG3A

  تماس بگیرید

  کد فنی : 4012-46TWG3A موتور دیزل پرکینز با توان دائم 1364kva و دارای 12 سیلندر می باشد دریافت کاتالوگ موتور دیزل…

  مقایسه
 • موتور دیزل ۱۳kva Perkins تیپ موتور ۴۰۳A-15G1

  تماس بگیرید

  کد فنی : 403A-15G1 موتور دیزل پرکینز با توان دائم 13kva و دارای 3 سیلندر می باشد دریافت کاتالوگ موتور دیزل…

  مقایسه
 • موتور دیزل ۱۵۰۵kva Perkins تیپ موتور ۴۰۱۲-۴۶TAG2A

  تماس بگیرید

  کد فنی : 4012-46TAG2A موتور دیزل پرکینز با توان دائم 1505kva و دارای 12 سیلندر می باشد دریافت کاتالوگ موتور…

  مقایسه
 • موتور دیزل ۱۵kva Perkins تیپ موتور ۴۰۳A-15G2

  تماس بگیرید

  کد فنی : 403A-15G2 موتور دیزل پرکینز با توان دائم 15kva و دارای 3 سیلندر می باشد دریافت کاتالوگ ٰٰموتور دیزل…

  مقایسه
 • موتور دیزل ۲۰۰kva Perkins تیپ موتور ۱۱۰۶A-70TAG4

  تماس بگیرید

  کد فنی : 1106A-70TAG4 موتور دیزل پرکینز با توان دائم 200kva و دارای 6 سیلندر می باشد دریافت کاتالوگ موتور دیزل…

  مقایسه
 • موتور دیزل ۲۰۵۸kva Perkins تیپ موتور ۴۰۱۶-TAG2A

  تماس بگیرید

  کد فنی : 4016-TAG2A موتور دیزل پرکینز با توان دائم 2058kva و دارای 16 سیلندر می باشد دریافت کاتالوگ موتور دیزل…

  مقایسه
 • موتور دیزل ۲۳۰kva Perkins تیپ موتور ۱۵۰۶A-E88TAG2

  تماس بگیرید

  کد فنی : 1506A-E88TAG2 موتور دیزل پرکینز با توان دائم 230kva و دارای 6 سیلندر می باشد دریافت کاتالوگ موتور…

  مقایسه
 • موتور دیزل ۳۰۰kva Perkins تیپ موتور ۱۵۰۶A-E88TAG5

  تماس بگیرید

  کد فنی : 1506A-E88TAG5 موتور دیزل پرکینز با توان دائم 300kva و دارای 6 سیلندر می باشد دریافت کاتالوگ ٰموتور دیزل…

  مقایسه
 • موتور دیزل ۳۵۰kva Perkins تیپ موتور ۲۲۰۶A-E13TAG2

  تماس بگیرید

  کد فنی : 2206A-E13TAG2 موتور دیزل پرکینز با توان دائم 350kva و دارای 6 سیلندر می باشد دریافت کاتالوگ موتور دیزل…

  مقایسه
 • موتور دیزل ۴۰۰kva Perkins تیپ موتور ۲۲۰۶A-E13TAG3

  تماس بگیرید

  کد فنی : 2206A-E13TAG3 موتور دیزل پرکینز با توان دائم 400kva و دارای 6 سیلندر می باشد دریافت کاتالوگ موتور…

  مقایسه
 • موتور دیزل ۴۵۵kva Perkins تیپ موتور ۲۵۰۶C-E15TAG1

  تماس بگیرید

  کد فنی : 2506C-E15TAG1 موتور دیزل پرکینز با توان دائم 455kva و دارای 6 سیلندر می باشد دریافت کاتالوگ موتور…

  مقایسه
 • موتور دیزل ۶۰۰kva Perkins تیپ موتور ۲۸۰۶A-E18TAG1

  تماس بگیرید

  کد فنی : 2806A-E18TAG1 موتور دیزل پرکینز با توان دائم 600kva و دارای 6 سیلندر می باشد دریافت کاتالوگ موتور دیزل…

  مقایسه
 • موتور دیزل ۶۵۰kva Perkins تیپ موتور ۲۸۰۶A-E18TAG2

  تماس بگیرید

  کد فنی : 2806A-E18TAG2 موتور دیزل پرکینز با توان دائم 650kva و دارای 6 سیلندر می باشد دریافت کاتالوگ موتور دیزل…

  مقایسه
 • موتور دیزل ۹kva Perkins تیپ موتور ۴۰۳A-11G1

  تماس بگیرید

  کد فنی : 403A-11G1 موتور دیزل پرکینز با توان دائم 9kva و دارای 3 سیلندر می باشد دریافت کاتالوگ ٰٰموتور دیزل…

  مقایسه
 • موتور دیزل۱۳۵kva Perkins تیپ موتور ۱۰۰۶TAG

  تماس بگیرید

  کد فنی : 1006TAG موتور دیزل پرکینز با توان دائم 135kva و دارای 6 سیلندر می باشد دریافت کاتالوگ موتور…

  مقایسه
 • موتور دیزل۱۳۵kva Perkins تیپ موتور ۱۱۰۶A-70TAG2

  تماس بگیرید

  کد فنی : 1106A-70TAG2 موتور دیزل پرکینز با توان دائم 135kva و دارای 6 سیلندر می باشد دریافت کاتالوگ موتور…

  مقایسه
 • موتور دیزل۱۷۱۰kva Perkins تیپ موتور ۴۰۱۲-۴۶TAG3A

  تماس بگیرید

  کد فنی : 4012-46TAG3A موتور دیزل پرکینز با توان دائم 1710kva و دارای 12 سیلندر می باشد دریافت کاتالوگ موتور دیزل1710kva…

  مقایسه
 • موتور دیزل۱۸۰kva Perkins تیپ موتور ۱۱۰۶A-70TAG3

  تماس بگیرید

  کد فنی : 1106A-70TAG3 موتور دیزل پرکینز با توان دائم 180kva و دارای 6 سیلندر می باشد دریافت کاتالوگ موتور دیزل180kva…

  مقایسه
 • موتور دیزل۱۸۴۵kva Perkins تیپ موتور ۴۰۱۶-TAG1A

  تماس بگیرید

  کد فنی : 4016-TAG1A موتور دیزل پرکینز با توان دائم 1845kva و دارای 16 سیلندر می باشد دریافت کاتالوگ موتور…

  مقایسه
 • موتور دیزل۲۰kva Perkins تیپ موتور ۴۰۴A-22G1

  تماس بگیرید

  کد فنی : 404A-22G1 موتور دیزل پرکینز با توان دائم 20kva و دارای 4 سیلندر می باشد دریافت کاتالوگ موتور دیزل20kva…

  مقایسه
 • موتور دیزل۲۲۵۰kva Perkins تیپ موتور ۴۰۱۶-۶۱TRG3

  تماس بگیرید

  کد فنی : 4016-61TRG3 موتور دیزل پرکینز با توان دائم 2250kva و دارای 16 سیلندر می باشد دریافت کاتالوگ موتور…

  مقایسه
 • موتور دیزل۲۵۰kva Perkins تیپ موتور ۱۵۰۶A-E88TAG3

  تماس بگیرید

  کد فنی : 1506A-E88TAG3 موتور دیزل پرکینز با توان دائم 250kva و دارای 6 سیلندر می باشد موتور دیزل250kva Perkins…

  مقایسه
 • موتور دیزل۳۰kva Perkins تیپ موتور ۱۱۰۳A-33G

  تماس بگیرید

  کد فنی : 1103A-33G موتور دیزل پرکینز با توان دائم 30kva و دارای 3 سیلندر می باشد دریافت کاتالوگ موتور دیزل30kva…

  مقایسه
 • موتور دیزل۴۵kva Perkins تیپ موتور ۱۱۰۳A-33TG1

  تماس بگیرید

  کد فنی : 1103A-33TG1 موتور دیزل پرکینز با توان دائم 45kva و دارای 3 سیلندر می باشد دریافت کاتالوگ موتور دیزل45kva…

  مقایسه
 • موتور دیزل۵۰۰kva Perkins تیپ موتور ۲۵۰۶C-E15TAG2

  تماس بگیرید

  کد فنی : 2506C-E15TAG2 موتور دیزل پرکینز با توان دائم 500kva و دارای 6 سیلندر می باشد دریافت کاتالوگ موتور دیزل500kva…

  مقایسه
 • موتور دیزل۶۰kva Perkins تیپ موتور ۱۱۰۳A-33TG2

  تماس بگیرید

  کد فنی : 1103A-33TG2 موتور دیزل پرکینز با توان دائم 60kva و دارای 3 سیلندر می باشد دریافت کاتالوگموتور دیزل60kva…

  مقایسه
 • موتور دیزل۶۵kva Perkins تیپ موتور ۱۱۰۴A-44TG1

  تماس بگیرید

  کد فنی : 1104A-44TG1 موتور دیزل پرکینز با توان دائم 65kva و دارای 4 سیلندر می باشد دیافت کاتالوگ موتور دیزل65kva…

  مقایسه
 • موتور دیزل۸۰kva Perkins تیپ موتور ۱۱۰۴A-44TG2

  تماس بگیرید

  کد فنی : 1104A-44TG2 موتور دیزل پرکینز با توان دائم 80kva و دارای 4 سیلندر می باشد دریافت کاتالوگ موتور دیزل80kva…

  مقایسه
 • موتور دیزل۹۹۵kva Perkins تیپ موتور ۴۰۰۸TAG2

  تماس بگیرید

  کد فنی : 4008TAG2 موتور دیزل پرکینز با توان دائم 995kva و دارای 8 سیلندر می باشد دریافت کاتالوگ موتور دیزل995kva…

  مقایسه