پمپ وکیوم آب در گردش Pomvak

 • پمپ وكيوم آب در گردشpomvak 100m3/h

  پمپ وکیوم pomvak 100m3/h

  تماس بگیرید

  پمپ وكيوم آب درگردش 100متريpomvak كد PVM 210/065 پمپ وکیوم رینگ مایع(Rotary Vane/Liquid Ring) را میتوان یکی از محبوبترین پمپ های…

  در انبار موجود نیست
  مقایسه
 • پمپ وكيوم آب در گردش pomvak

  پمپ وکیوم pomvak 115m3/h

  تماس بگیرید

  پمپ وكيوم آب درگردش 115متريpomvak كد PVM 150/060 پمپ وکیوم رینگ مایع(Rotary Vane/Liquid Ring) را میتوان یکی از محبوبترین پمپ های…

  در انبار موجود نیست
  مقایسه
 • پمپ وكيوم آب در گردشpomvak 120m3/h

  پمپ وکیوم pomvak 120m3/h

  تماس بگیرید

  پمپ وكيوم آب درگردش 120متريpomvak كد PVM 210/080 پمپ وکیوم رینگ مایع(Rotary Vane/Liquid Ring) را میتوان یکی از محبوبترین پمپ های…

  در انبار موجود نیست
  مقایسه
 • پمپ وكيوم آب در گردشpomvak 165m3/h

  پمپ وکیوم pomvak 165m3/h

  تماس بگیرید

  پمپ وكيوم آب درگردش 165متريpomvak كد PVM 220/090 پمپ وکیوم رینگ مایع(Rotary Vane/Liquid Ring) را میتوان یکی از محبوبترین پمپ های…

  در انبار موجود نیست
  مقایسه
 • پمپ وكيوم آب در گردشpomvak 190m3/h

  پمپ وکیوم pomvak 190m3/h

  تماس بگیرید

  پمپ وكيوم آب درگردش 190متريpomvak كد PVM 230/120 پمپ وکیوم رینگ مایع(Rotary Vane/Liquid Ring) را میتوان یکی از محبوبترین پمپ های…

  در انبار موجود نیست
  مقایسه
 • پمپ وكيوم آب در گردشpomvak 220m3/h

  پمپ وکیوم pomvak 220m3/h

  تماس بگیرید

  پمپ وكيوم آب درگردش 220متريpomvak كد PVM 270/100 پمپ وکیوم رینگ مایع(Rotary Vane/Liquid Ring) را میتوان یکی از محبوبترین پمپ های…

  در انبار موجود نیست
  مقایسه
 • 635458525401055896pomvak-vacuum

  پمپ وکیوم POMVAK 25M3/H

  تماس بگیرید

  پمپ وكيوم آب درگردش 30متريpomvak كد PVM 115/030 پمپ وکیوم رینگ مایع(Rotary Vane/Liquid Ring) را میتوان یکی از محبوبترین پمپ های…

  در انبار موجود نیست
  مقایسه
 • پمپ وكيوم آب در گردشpomvak 270m3/h

  پمپ وکیوم pomvak 270m3/h

  تماس بگیرید

  پمپ وكيوم آب درگردش 270متريpomvak كد PVM 270/155 پمپ وکیوم رینگ مایع(Rotary Vane/Liquid Ring) را میتوان یکی از محبوبترین پمپ های…

  مقایسه
 • پمپ وكيوم آب در گردشpomvak 50m3/h

  پمپ وکیوم pomvak 50m3/h

  تماس بگیرید

  پمپ وكيوم آب درگردش 50متريpomvak كد PVM 115/050 پمپ وکیوم رینگ مایع(Rotary Vane/Liquid Ring) را میتوان یکی از محبوبترین پمپ های…

  مقایسه
 • پمپ وكيوم آب در گردشpomvak 70m3/h

  پمپ وکیوم pomvak 70m3/h

  تماس بگیرید

  پمپ وكيوم آب درگردش 70متريpomvak كد PVM 115/065 پمپ وکیوم رینگ مایع(Rotary Vane/Liquid Ring) را میتوان یکی از محبوبترین پمپ های…

  مقایسه
 • پمپ وكيوم آب در گردشpomvak 95m3/h

  پمپ وکیوم pomvak 95m3/h

  تماس بگیرید

  پمپ وكيوم آب درگردش 95متريpomvak كد PVM 150/050 پمپ وکیوم رینگ مایع(Rotary Vane/Liquid Ring) را میتوان یکی از محبوبترین پمپ های…

  در انبار موجود نیست
  مقایسه
 • پمپ وكيوم آب در گردشpomvak 160m3/h

  پمپ وکیومpomvak 160m3/h

  تماس بگیرید

  پمپ وكيوم آب درگردش 160متريpomvak كد PVM 150/080 پمپ وکیوم رینگ مایع(Rotary Vane/Liquid Ring) را میتوان یکی از محبوبترین پمپ های…

  در انبار موجود نیست
  مقایسه
 • پمپ وكيوم آب در گردشpomvak 80m3/h

  پمپ وکیومpomvak 80m3/h

  تماس بگیرید

  پمپ وكيوم آب درگردش 80متريpomvak كد PVM 210/040 پمپ وکیوم رینگ مایع(Rotary Vane/Liquid Ring) را میتوان یکی از محبوبترین پمپ های…

  در انبار موجود نیست
  مقایسه