پمپ وکیوم آبی آسیا

 • ۱۴۰۰،۲۰۰۰M3/H

  ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان

  پمپ وکیوم آب در گردش آسیا مدل AVP-1600 با موتور شاسی فشار 33 Mbarb موتور : 45KW پمپ وکیوم آب…

  مقایسه
 • آسیا ۱۰۰۰،۱۲۰۰M3/H

  ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

  پمپ وکیوم آب در گردش آسیا مدل AVP-1000 با موتور شاسی فشار 33 Mbarb موتور : 37KW پمپ وکیوم آب…

  مقایسه
 • آسیا ۱۲۸M3/H

  ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان

  پمپ وکیوم آب در گردش آسیا مدل AVP-125 با موتور شاسی فشار 33 Mbarb موتور : 3KW پمپ وکیوم آب…

  مقایسه
 • آسیا ۲۲۵M3/H

  ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان

  پمپ وکیوم آب در گردش آسیا مدل AVP-225 با موتور شاسی فشار 33 Mbarb موتور : 5.5KW پمپ وکیوم آب…

  مقایسه
 • آسیا ۳۲۵M3/H

  ۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان

  پمپ وکیوم آب در گردش آسیا مدل AVP-300 با موتور شاسی فشار 33 Mbarb موتور : 7.5KW پمپ وکیوم آب…

  مقایسه
 • آسیا ۴۵M3/H

  ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

  پمپ وکیوم آب در گردش آسیا مدل AVP-45 با موتور شاسی فشار 33 Mbarb موتور : 1.5KW پمپ وکیوم آب…

  مقایسه
 • آسیا ۵۵۰M3/H

  ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  پمپ وکیوم آب در گردش آسیا مدل AVP-550 بدون موتور شاسی فشار 33 Mbarb موتور : 15KW پمپ وکیوم آب…

  مقایسه
 • آسیا ۶۵M3/H

  ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

  پمپ وکیوم آب در گردش آسیا مدل AVP-65 با موتور شاسی فشار 33 Mbarb موتور : 2.2KW پمپ وکیوم آب…

  مقایسه
 • آسیا ۷۵۰M3/H

  ۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان

  پمپ وکیوم آب در گردش آسیا مدل AVP-750 با موتور شاسی فشار 33 Mbarb موتور : 18.5KW پمپ وکیوم آب…

  مقایسه
 • آسیا ۸۵۰M3/H

  ۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان

  پمپ وکیوم آب در گردش آسیا مدل AVP-850 با موتور شاسی فشار 33 Mbarb موتور : 22KW پمپ وکیوم آب…

  مقایسه