مدل vl

 • 635403326209995818delta-vl

  VL 11KW سه فاز

  تماس بگیرید

  اينورترdelta vfd-vl 11kw ورودي سه فاز كد  VFD-110-VL-43 درايو سري VFD-VL توليدي شركت دلتا، درايو با كاربردي خاص در آسانسور مي باشد.در…

  در انبار موجود نیست
  مقایسه
 • 635403326209995818delta-vl

  VL 15KW سه فاز

  تماس بگیرید

  اينورترdelta vfd-vl 15kw ورودي سه فاز كد  VFD-150-VL-43 درايو سري VFD-VL توليدي شركت دلتا، درايو با كاربردي خاص در آسانسور مي باشد.در…

  در انبار موجود نیست
  مقایسه
 • 635403326209995818delta-vl

  VL 18.5KW سه فاز

  تماس بگیرید

  اينورترdelta vfd-vl 18.5kw ورودي سه فاز كد  VFD-185-VL-43 درايو سري VFD-VL توليدي شركت دلتا، درايو با كاربردي خاص در آسانسور مي باشد.در…

  در انبار موجود نیست
  مقایسه
 • 635403326209995818delta-vl

  VL 22KW سه فاز

  تماس بگیرید

  اينورترdelta vfd-vl 22kw ورودي سه فاز كد  VFD-220-VL-43 درايو سري VFD-VL توليدي شركت دلتا، درايو با كاربردي خاص در آسانسور مي باشد.در…

  در انبار موجود نیست
  مقایسه
 • 635403326209995818delta-vl

  VL 30KW سه فاز

  تماس بگیرید

  اينورترdelta vfd-vl 30kw ورودي سه فاز كد  VFD-330-VL-43 درايو سري VFD-VL توليدي شركت دلتا، درايو با كاربردي خاص در آسانسور مي باشد.در…

  در انبار موجود نیست
  مقایسه
 • 635403326209995818delta-vl

  VL 37KW سه فاز

  تماس بگیرید

  اينورترdelta vfd-vl 37kw ورودي سه فاز كد  VFD-370-VL-43 درايو سري VFD-VL توليدي شركت دلتا، درايو با كاربردي خاص در آسانسور مي باشد.در…

  در انبار موجود نیست
  مقایسه
 • 635403326209995818delta-vl

  VL 45KW سه فاز

  تماس بگیرید

  اينورترdelta vfd-vl 45kw ورودي سه فاز كد  VFD-450-VL-43 درايو سري VFD-VL توليدي شركت دلتا، درايو با كاربردي خاص در آسانسور مي باشد.در…

  در انبار موجود نیست
  مقایسه
 • 635403326209995818delta-vl

  VL 5.5KW سه فاز

  تماس بگیرید

  اينورترdelta vfd-vl 5.5kw ورودي سه فاز كد  VFD-055-VL-43 درايو سري VFD-VL توليدي شركت دلتا، درايو با كاربردي خاص در آسانسور مي باشد.در…

  در انبار موجود نیست
  مقایسه
 • 635403326209995818delta-vl

  VL 55KW سه فاز

  تماس بگیرید

  اينورترdelta vfd-vl 55kw ورودي سه فاز كد  VFD-550-VL-43 درايو سري VFD-VL توليدي شركت دلتا، درايو با كاربردي خاص در آسانسور مي باشد.در…

  در انبار موجود نیست
  مقایسه
 • 635403326209995818delta-vl

  VL 7.5KW سه فاز

  تماس بگیرید

  اينورترdelta vfd-vl 5.5kw ورودي سه فاز كد  VFD-075-VL-43 درايو سري VFD-VL توليدي شركت دلتا، درايو با كاربردي خاص در آسانسور مي باشد.در…

  مقایسه
 • delta-vl

  VL 75KW سه فاز

  تماس بگیرید

  اينورترdelta vfd-vl 75kw ورودي سه فاز كد  VFD-750-VL-43 درايو سري VFD-VL توليدي شركت دلتا، درايو با كاربردي خاص در آسانسور مي باشد.در…

  در انبار موجود نیست
  مقایسه