مدل C2000

 • delta c2000

  C2000 0.75KW سه فاز

  تماس بگیرید

  کد فنی : VFD-007-c2000-43 کمپانی دلتای تایوان یکی از بزرگترین و پیشروترین کمپانی های فعال در زمینه ی محصولات صنعتی…

  مقایسه
 • delta c2000

  C2000 1.5KW سه فاز

  تماس بگیرید

  کد فنی : VFD-015-c2000-43 کمپانی دلتای تایوان یکی از بزرگترین و پیشروترین کمپانی های فعال در زمینه ی محصولات صنعتی…

  مقایسه
 • delta c2000

  C2000 110KW سه فاز

  تماس بگیرید

  کد فنی : VFD-1100-c2000-43 کمپانی دلتای تایوان یکی از بزرگترین و پیشروترین کمپانی های فعال در زمینه ی محصولات صنعتی…

  مقایسه
 • delta c2000

  C2000 11KW سه فاز

  تماس بگیرید

  کد فنی : VFD-110-c2000-43 کمپانی دلتای تایوان یکی از بزرگترین و پیشروترین کمپانی های فعال در زمینه ی محصولات صنعتی…

  مقایسه
 • delta c2000

  C2000 132KW سه فاز

  تماس بگیرید

  کد فنی : VFD-1320-c2000-43 کمپانی دلتای تایوان یکی از بزرگترین و پیشروترین کمپانی های فعال در زمینه ی محصولات صنعتی…

  مقایسه
 • delta c2000

  C2000 15KW سه فاز

  تماس بگیرید

  کد فنی : VFD-150-c2000-43 کمپانی دلتای تایوان یکی از بزرگترین و پیشروترین کمپانی های فعال در زمینه ی محصولات صنعتی…

  مقایسه
 • delta c2000

  C2000 160KW سه فاز

  تماس بگیرید

  کد فنی : VFD-1600-c2000-43 کمپانی دلتای تایوان یکی از بزرگترین و پیشروترین کمپانی های فعال در زمینه ی محصولات صنعتی…

  مقایسه
 • delta c2000

  C2000 18.5KW سه فاز

  تماس بگیرید

  کد فنی : VFD-185-c2000-43 کمپانی دلتای تایوان یکی از بزرگترین و پیشروترین کمپانی های فعال در زمینه ی محصولات صنعتی…

  مقایسه
 • delta c2000

  C2000 2.2KW سه فاز

  تماس بگیرید

  کد فنی : VFD-022-c2000-43 کمپانی دلتای تایوان یکی از بزرگترین و پیشروترین کمپانی های فعال در زمینه ی محصولات صنعتی…

  مقایسه
 • delta c2000

  C2000 220KW سه فاز

  تماس بگیرید

  کد فنی : VFD-2200-c2000-43 کمپانی دلتای تایوان یکی از بزرگترین و پیشروترین کمپانی های فعال در زمینه ی محصولات صنعتی…

  مقایسه
 • delta c2000

  C2000 22KW سه فاز

  تماس بگیرید

  کد فنی : VFD-220-c2000-43 کمپانی دلتای تایوان یکی از بزرگترین و پیشروترین کمپانی های فعال در زمینه ی محصولات صنعتی…

  مقایسه
 • delta c2000

  C2000 3.7KW سه فاز

  تماس بگیرید

  کد فنی : VFD-037-c2000-43 کمپانی دلتای تایوان یکی از بزرگترین و پیشروترین کمپانی های فعال در زمینه ی محصولات صنعتی…

  مقایسه
 • delta c2000

  C2000 30KW سه فاز

  تماس بگیرید

  کد فنی : VFD-300-c2000-43 کمپانی دلتای تایوان یکی از بزرگترین و پیشروترین کمپانی های فعال در زمینه ی محصولات صنعتی…

  مقایسه
 • delta c2000

  C2000 315KW سه فاز

  تماس بگیرید

  کد فنی : VFD-3150-c2000-43 کمپانی دلتای تایوان یکی از بزرگترین و پیشروترین کمپانی های فعال در زمینه ی محصولات صنعتی…

  مقایسه
 • delta c2000

  C2000 37KW سه فاز

  تماس بگیرید

  کد فنی : VFD-370-c2000-43 کمپانی دلتای تایوان یکی از بزرگترین و پیشروترین کمپانی های فعال در زمینه ی محصولات صنعتی…

  مقایسه
 • delta c2000

  C2000 45KW سه فاز

  تماس بگیرید

  کد فنی : VFD-450-c2000-43 کمپانی دلتای تایوان یکی از بزرگترین و پیشروترین کمپانی های فعال در زمینه ی محصولات صنعتی…

  مقایسه
 • delta c2000

  C2000 5.5KW سه فاز

  تماس بگیرید

  کد فنی : VFD-055-c2000-43 کمپانی دلتای تایوان یکی از بزرگترین و پیشروترین کمپانی های فعال در زمینه ی محصولات صنعتی…

  مقایسه
 • delta c2000

  C2000 55KW سه فاز

  تماس بگیرید

  کد فنی : VFD-550-c2000-43 کمپانی دلتای تایوان یکی از بزرگترین و پیشروترین کمپانی های فعال در زمینه ی محصولات صنعتی…

  مقایسه
 • delta c2000

  C2000 7.5KW سه فاز

  تماس بگیرید

  کد فنی : VFD-075-c2000-43 کمپانی دلتای تایوان یکی از بزرگترین و پیشروترین کمپانی های فعال در زمینه ی محصولات صنعتی…

  مقایسه
 • delta c2000

  C2000 75KW سه فاز

  تماس بگیرید

  کد فنی : VFD-750-c2000-43 کمپانی دلتای تایوان یکی از بزرگترین و پیشروترین کمپانی های فعال در زمینه ی محصولات صنعتی…

  مقایسه
 • delta c2000

  C2000 90KW سه فاز

  تماس بگیرید

  کد فنی : VFD-900-c2000-43 کمپانی دلتای تایوان یکی از بزرگترین و پیشروترین کمپانی های فعال در زمینه ی محصولات صنعتی…

  مقایسه