مدل B

 • delta-b

  B 0.75KW تکفاز

  تماس بگیرید

  اينورتر delta 0.75kw vfd-b ورودي تكفاز VFD-007-B-21 درايوي داراي وكتور كنترل و Open and Closed Loop براي كاربري هاي عمومي.

  مقایسه
 • delta-b

  B 0.75KW سه فاز

  تماس بگیرید

  اينورتر delta 0.75kw vfd-b ورودي سه فاز VFD-007-B-43 درايوي داراي وكتور كنترل و Open and Closed Loop براي كاربري هاي عمومي.

  مقایسه
 • delta-b

  B 1.5KW تکفاز

  تماس بگیرید

  اينورتر delta 0.75kw vfd-b ورودي تكفاز VFD-015-B-21 درايوي داراي وكتور كنترل و Open and Closed Loop براي كاربري هاي عمومي.

  مقایسه
 • delta-b

  B 1.5KW سه فاز

  تماس بگیرید

  اينورتر delta 1.5kw vfd-b ورودي سه فاز VFD-015-B-43 درايوي داراي وكتور كنترل و Open and Closed Loop براي كاربري هاي عمومي.

  مقایسه
 • delta-b

  B 11KW سه فاز

  تماس بگیرید

  اينورتر delta 11kw vfd-b ورودي سه فاز VFD-110-B-43 درايوي داراي وكتور كنترل و Open and Closed Loop براي كاربري هاي عمومي.

  مقایسه
 • delta-b

  B 15KW سه فاز

  تماس بگیرید

  اينورتر delta 15kw vfd-b ورودي سه فاز VFD-150-B-43 درايوي داراي وكتور كنترل و Open and Closed Loop براي كاربري هاي عمومي.

  مقایسه
 • delta-b

  B 18.5KW سه فاز

  تماس بگیرید

  اينورتر delta 18.5kw vfd-b ورودي سه فاز VFD-185-B-43 درايوي داراي وكتور كنترل و Open and Closed Loop براي كاربري هاي عمومي.

  مقایسه
 • delta-b

  B 2.2KW تکفاز

  تماس بگیرید

  اينورتر delta 2.2kw vfd-b ورودي تكفاز VFD-022-B-21 درايوي داراي وكتور كنترل و Open and Closed Loop براي كاربري هاي عمومي.

  مقایسه
 • delta-b

  B 2.2KW سه فاز

  تماس بگیرید

  اينورتر delta 2.2kw vfd-b ورودي سه فاز VFD-022-B-43 درايوي داراي وكتور كنترل و Open and Closed Loop براي كاربري هاي عمومي.

  مقایسه
 • delta-b

  B 22KW سه فاز

  تماس بگیرید

  اينورتر delta 22kw vfd-b ورودي سه فاز VFD-220-B-43 درايوي داراي وكتور كنترل و Open and Closed Loop براي كاربري هاي عمومي.

  مقایسه
 • delta-b

  B 3.7KW تکفاز

  تماس بگیرید

  اينورتر delta 3.7kw vfd-b ورودي تكفاز VFD-037-B-21 درايوي داراي وكتور كنترل و Open and Closed Loop براي كاربري هاي عمومي.

  مقایسه
 • delta-b

  B 3.7KW سه فاز

  تماس بگیرید

  اينورتر delta 3.7kw vfd-b ورودي سه فاز VFD-037-B-43 درايوي داراي وكتور كنترل و Open and Closed Loop براي كاربري هاي عمومي.

  مقایسه
 • delta-b

  B 30KW سه فاز

  تماس بگیرید

  اينورتر delta 30kw vfd-b ورودي سه فاز VFD-300-B-43 درايوي داراي وكتور كنترل و Open and Closed Loop براي كاربري هاي عمومي.

  مقایسه
 • delta-b

  B 37KW سه فاز

  تماس بگیرید

  اينورتر delta 37kw vfd-b ورودي سه فاز VFD-370-B-43 درايوي داراي وكتور كنترل و Open and Closed Loop براي كاربري هاي عمومي.

  مقایسه
 • delta-b

  B 45KW سه فاز

  تماس بگیرید

  اينورتر delta 45kw vfd-b ورودي سه فاز VFD-450-B-43 درايوي داراي وكتور كنترل و Open and Closed Loop براي كاربري هاي عمومي.

  مقایسه
 • delta-b

  B 5.5KW سه فاز

  تماس بگیرید

  اينورتر delta 5.5kw vfd-b ورودي سه فاز VFD-055-B-43 درايوي داراي وكتور كنترل و Open and Closed Loop براي كاربري هاي عمومي.

  مقایسه
 • delta-b

  B 55KW سه فاز

  تماس بگیرید

  اينورتر delta 55kw vfd-b ورودي سه فاز VFD-550-B-43 درايوي داراي وكتور كنترل و Open and Closed Loop براي كاربري هاي عمومي.

  مقایسه
 • delta-b

  B 7.5KW سه فاز

  تماس بگیرید

  اينورتر delta 7.5kw vfd-b ورودي سه فاز VFD-075-B-43 درايوي داراي وكتور كنترل و Open and Closed Loop براي كاربري هاي عمومي.

  مقایسه
 • delta-b

  B 75KW سه فاز

  تماس بگیرید

  اينورتر delta 75kw vfd-b ورودي سه فاز VFD-750-B-43 درايوي داراي وكتور كنترل و Open and Closed Loop براي كاربري هاي عمومي.

  مقایسه