ژنراتور ایتال موتورز

 • ژنراتور  ۵۰۰kva Ital Motors تیپ موتور IMS 355 MS

  تماس بگیرید

  کد فنی : IMS 355 MS ژنراتور Ital Motors ساخت کشور ایتالیا می باشد . این ژنراتور با تیپ موتور…

  مقایسه
 • ژنراتور ۱۰۰۰kva Ital Motors تیپ موتور SK 400 SM

  تماس بگیرید

  کد فنی : SK 400 SM ژنراتور Ital Motors ساخت کشور ایتالیا می باشد . این ژنراتور با تیپ موتور…

  مقایسه
 • ژنراتور ۵۰kva Ital Motors تیپ موتور IB4 LA

  تماس بگیرید

  کد فنی : IB4 LA ژنراتور Ital Motors ساخت کشور ایتالیا می باشد . این ژنراتور با تیپ موتور IB4…

  مقایسه
 • ژنراتور ۷۲۰kvaItal Motors تیپ موتور IMS 355 WL

  تماس بگیرید

  کد فنی : IMS 355 WL ژنراتور Ital Motors ساخت کشور ایتالیا می باشد . این ژنراتور با تیپ موتور…

  مقایسه
 • ژنراتور۱۰۵kva Ital Motors تیپ موتور SK 225 ML

  تماس بگیرید

  کد فنی : SK 225 ML ژنراتور Ital Motors ساخت کشور ایتالیا می باشد . این ژنراتور با تیپ موتور…

  مقایسه
 • ژنراتور۱۲۰kva Ital Motors تیپ موتور SK 225 LS

  تماس بگیرید

  کد فنی : SK 225 LS ژنراتور Ital Motors ساخت کشور ایتالیا می باشد . این ژنراتور با تیپ موتور…

  مقایسه
 • ژنراتور۱۳۰۰kva Ital Motors تیپ موتور SK 400 MM

  تماس بگیرید

  کد فنی : SK 400 MM ژنراتور Ital Motors ساخت کشور ایتالیا می باشد . این ژنراتور با تیپ موتور…

  مقایسه
 • ژنراتور۱۵۰kva Ital Motors تیپ موتور SK 250 SL

  تماس بگیرید

  کد فنی : SK 250 SL ژنراتور Ital Motors ساخت کشور ایتالیا می باشد . این ژنراتور با تیپ موتور…

  مقایسه
 • ژنراتور۱۶۰۰kva Ital Motors تیپ موتور SK 450 SM

  تماس بگیرید

  کد فنی : SK 450 SM ژنراتور Ital Motors ساخت کشور ایتالیا می باشد . این ژنراتور با تیپ موتور…

  مقایسه
 • ژنراتور۲۰۰kva Ital Motors تیپ موتور SK 250 MM

  تماس بگیرید

  کد فنی : SK 250 MM ژنراتور Ital Motors ساخت کشور ایتالیا می باشد . این ژنراتور با تیپ موتور…

  مقایسه
 • ژنراتور۳۰۰kva Ital Motors تیپ موتور IMS 250 LL

  تماس بگیرید

  کد فنی : IMS 250 LL ژنراتور Ital Motors ساخت کشور ایتالیا می باشد . این ژنراتور با تیپ موتور…

  مقایسه
 • ژنراتور۳۰kva Ital Motors تیپ موتور SK 160 LB

  تماس بگیرید

  کد فنی : SK 160 LB ژنراتور Ital Motors ساخت کشور ایتالیا می باشد . این ژنراتور با تیپ موتور…

  مقایسه
 • ژنراتور۳۷۰kva Ital Motors تیپ موتور SK 250 LM

  تماس بگیرید

  کد فنی : SK 250 LM ژنراتور Ital Motors ساخت کشور ایتالیا می باشد . این ژنراتور با تیپ موتور…

  مقایسه
 • ژنراتور۴۰۰kva Ital Motors تیپ موتور SK 315 SS

  تماس بگیرید

  کد فنی : SK 315 SM ژنراتور Ital Motors ساخت کشور ایتالیا می باشد . این ژنراتور با تیپ موتور…

  مقایسه
 • ژنراتور۴۰kva Ital Motors تیپ موتور SK 160 WB

  تماس بگیرید

  کد فنی : SK 160 WB ژنراتور Ital Motors ساخت کشور ایتالیا می باشد . این ژنراتور با تیپ موتور…

  مقایسه
 • ژنراتور۶۵۰kva Ital Motors تیپ موتور SK 355 LM

  تماس بگیرید

  کد فنی : SK 355 LM ژنراتور Ital Motors ساخت کشور ایتالیا می باشد . این ژنراتور با تیپ موتور…

  مقایسه
 • ژنراتور۷۵kva Ital Motors تیپ موتور SK 225 MS

  تماس بگیرید

  کد فنی : SK 225 MS ژنراتور Ital Motors ساخت کشور ایتالیا می باشد . این ژنراتور با تیپ موتور…

  مقایسه
 • ژنراتور۸۰۰kva Ital Motors تیپ موتور SK 400 SX

  تماس بگیرید

  کد فنی : SK 400 SX ژنراتور Ital Motors ساخت کشور ایتالیا می باشد . این ژنراتور با تیپ موتور…

  مقایسه